Bru ni Rchahmung

Bo ro wo khe bru ni rchahmung gboima no khna mai nai.